Nhập hàng trong Qúy II-2018, Vật tư dây chuyền: Xích tải, cung, ray, móc treo,...