Phosphate Kẽm

Hóa chất phosphate NK#ZnP dùng để tạo ra lớp phốt phát kẽm trên bề mặt kim loại.


Soda

Soda- Chất trung hoa Soda ASH- Hóa chất xử lý bề mặt kim loại